AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

O Fundacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę.

Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Fundusze na swą działalność Fundacja pozyskuje – od dużych fundacji jak Open Society Institute, Trust for Civil Society in the CiS, Charles Stewart MOTT Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Fundacja im. Stefana Batorego, German Marshall Fund, Friedrich Naumann Stiftung, Freedom House; od współpracujących z nią organizacji pozarządowych, jak: Szwedzka Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, Holenderski Komitet Helsiński, IDEE; od instytucji międzynarodowych, jak: Rada Europy, OBWE/ODHIR, z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również od sponsorów prywatnych, zwłaszcza kancelarii prawnych.

Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami Od początku swojego istnienia Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje wspólne programy i działania z licznymi międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami. Spośród nich można na przykład wymienić:

– na poziomie międzynarodowym: Rada Europy (Dyrektoriat Praw Człowieka), Centrum Praw Człowieka ONZ, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Minority Rights Group International, Amnesty International, Penal Reform International, ELSA, International Commission of Jurists, International Institute for Human Rights – Strasbourg, ECRE,  Sieć domów Praw Człowieka,

– za granicą: liczne krajowe komitety helsińskie (m. in. holenderski, szwedzki, norweski, czeski, słowacki, rosyjski, albański etc.), Memoriał, Public Interest Law Initiative (Columbia University w Nowym Jorku), Center for National Security Studies (Washington DC), Friedrich Naumann Stiftung, People in Need (Praga), liczne krajowe stowarzyszenia sędziów i adwokatów, etc.

– w kraju: realizuje wspólne programy m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Polskim Biurem Friedrich Naumann Stiftung, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych, Fundacją im. Roberta Schumana. Helsińska Fundacja Praw Człowieka służy ponadto fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych oraz realizacji programów edukacyjnych, zarówno bardzo licznym organizacjom pozarządowym jak i instytucjom państwa (policja, wymiar sprawiedliwości, więziennictwo, straż graniczna itp.).

Stale współpracujemy z Biurem Studiów i Analiz Sejmu oraz komisjami parlamentarnymi. Beneficjentami rozmaitych szkoleń organizowanych przez Fundację byli członkowie kilkudziesięciu krajowych organizacji pozarządowych i ponad stu organizacji zagranicznych.

 

Sprawozdania

  • Rok 2010: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2011: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2012: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2013: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj).

The Helsinki Foundation for Human Rights in Poland, based in Warsaw, was founded in 1989.  Its coming into being was preceded by seven years of activity by the Helsinki Committee in Poland, which operated underground since 1982.  After the political transformation in Poland, in 1989, the members of the Helsinki Committee decided to come out into the open and create a nonpartisan institute involved in human rights education and monitoring.  As the legal framework of the time did not permit the establishment of independent institutes, it was decided to establish a foundation that was to fulfill such a role. Currently, the Helsinki Foundation for Human Rights is one of the most experienced and professionally active non-governmental organizations engaged in the field of human rights in Europe.  Since 2007, the Foundation has held consultancy status at the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). The Foundation receives funding for its activity from larger foundations, such as the Ford Foundation, the Open Society Institute, the Trust for Civil Society in the CIS, the Charles Stewart MOTT Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Stefan Batory Foundation, the German Marshall Fund, the Friedrich Naumann Foundation, and Freedom House, from non-governmental organizations that it co-operates with; for instance, the Swedish Section of the International Commission of Jurists, the Netherlands Helsinki Committee, and IDEE, from international institutions, including the Council of Europe and the Organization for Security and Co-Operation in Europe (Office for Democratic Institutions and Human Rights), from European Union and United Nations funds, as well as from private sponsors; in particular, from law firms. Co-Operation with Other Organizations and Institutions Since its inception, the Helsinki Foundation for Human Rights undertakes joint programs and activities with numerous international and foreign organizations and institutions.  These organizations include: –      Organizations operating on an international level: The Council of Europe (Directorate General for Human Rights), the United Nations Human Rights Centre, the  Office for Democratic Institutions and Human Rights of the  Organization for Security and Co-Operation in Europe, Minority Rights Group International, Amnesty International, Penal Reform International, ELSA, the International Commission of Jurists, the International Institute for Human Rights– Strasbourg,  the DARE Network, and the Human Rights House Network. –      Organizations operating abroad: Numerous national Helsinki Committees (including the Netherlands, Swedish, Czech, Slovak, Russian, Albanian, etc. Committees), Memorial, Public Interest Law Initiative (Columbia University, New York), the Center for National Security Studies (Washington, DC), INTERIGHTS– London, the Friedrich Naumann Foundation, People in Need (Prague), numerous national associations of judges and lawyers, etc. –      Organizations operating domestically: We undertake joint programs with, among other organizations, the Stefan Batory Foundation, the Polish Office of the Friedrich Neumann Foundation, the POLIS Association of Young Journalists, the Centre for Constitutionalism and Legal Culture of the Institute of Public Affairs, and the Robert Schumann Foundation. In addition, the Helsinki Foundation for Human Rights offers professional consultancy on issues concerning violations of personal and political rights, as well as on the implementation of educational programs, for many non-governmental organizations, as well as for State institutions (the Police, the Judiciary, the Prison Service, the Border Guard, etc.)  We constantly collaborate with the Sejm Office of Studies and Analysis, as well as with Parliamentary commissions. Members of several dozen domestic non-governmental organizations and over a hundred foreign organizations have been the beneficiaries of various training courses organized by te Foundation.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi