Dla prasy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę.

Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Fundusze na swą działalność Fundacja pozyskuje – od dużych fundacji jak Open Society Institute, Trust for Civil Society in the CiS, Charles Stewart MOTT Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Fundacja im. Stefana Batorego, German Marshall Fund, Friedrich Naumann Stiftung, Freedom House; od współpracujących z nią organizacji pozarządowych, jak: Szwedzka Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, Holenderski Komitet Helsiński, IDEE; od instytucji międzynarodowych, jak: Rada Europy, OBWE/ODHIR, z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również od sponsorów prywatnych, zwłaszcza kancelarii prawnych.

Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami Od początku swojego istnienia Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje wspólne programy i działania z licznymi międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami. Spośród nich można na przykład wymienić:

– na poziomie międzynarodowym: Rada Europy (Dyrektoriat Praw Człowieka), Centrum Praw Człowieka ONZ, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Minority Rights Group International, Amnesty International, Penal Reform International, ELSA, International Commission of Jurists, International Institute for Human Rights – Strasbourg, ECRE,  Sieć domów Praw Człowieka,

– za granicą: liczne krajowe komitety helsińskie (m. in. holenderski, szwedzki, norweski, czeski, słowacki, rosyjski, albański etc.), Memoriał, Public Interest Law Initiative (Columbia University w Nowym Jorku), Center for National Security Studies (Washington DC), Friedrich Naumann Stiftung, People in Need (Praga), liczne krajowe stowarzyszenia sędziów i adwokatów, etc.

– w kraju: realizuje wspólne programy m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Polskim Biurem Friedrich Naumann Stiftung, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych, Fundacją im. Roberta Schumana. Helsińska Fundacja Praw Człowieka służy ponadto fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych oraz realizacji programów edukacyjnych, zarówno bardzo licznym organizacjom pozarządowym jak i instytucjom państwa (policja, wymiar sprawiedliwości, więziennictwo, straż graniczna itp.).

Stale współpracujemy z Biurem Studiów i Analiz Sejmu oraz komisjami parlamentarnymi. Beneficjentami rozmaitych szkoleń organizowanych przez Fundację byli członkowie kilkudziesięciu krajowych organizacji pozarządowych i ponad stu organizacji zagranicznych.

Sprawozdania

  • Rok 2010: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2011: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2012: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2013: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),
  • Rok 2014: bilans (dostępny jest tutaj), sprawozdanie merytoryczne (dostępne jest tutaj),

Znajdziesz nas również w serwisach: